معرفی

مشخصات فردی

بیژن شفیعی

نام - نام خانوادگی : بیژن   شفیعی

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : اوربینو ایتالیا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : اوربینو ایتالیا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جامعه شناسی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : اوربینو ایتالیا

سوابق اجرایی

 1386-1388مدیر گروه علوم سیاسی 

 1387-1389عضو کمیت انضباطی دانشگاهعضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آموزش معلمان

محل خدمت : گروه مستقل

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-07-01

بیژن شفیعی
بیژن شفیعی

محل خدمت :
    گروه مستقل
مرتبه علمی :
    استادیار
^